Đăng ký học miễn phí

Trắc nghiệm Online

Số câu hỏi: 20 - Thời gian thi:15 phút - Chuyên mục: Tiếng anh giao tiếp


Câu 1:

How _____ brothers do you have?

A. Much

B. Good

C. Many

D. Like

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 2:

I didn’t realise ____ tired I was until I got home.

A. That

B. If

C. When

D. How

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 3:

The children _______ to read in German

A. Have taught

B. Have been taught

C. Were teaching

D. Taught 

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 4:

The London Marathon is the biggest event of ____ kind in the world.

A. Its

B. It

C. Like

D. Same

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 5:

Would you like some tea?

A. It’s brown

B. I’m sorry

C. Really

D. Yes, please.

 

 

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 6:

How ____ you?

A. Are

B. Is

C. Be

D. Go

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 7:

I remember visiting London ____ child.

A. When I

B. As

C. As a

D. When we were

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 8:

________ are the shoes?

A. How many

B. How much

C. They

D. A lot

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 9:

How does she drive?

A. She drives careful.

B. She drives carefully.

C. She drive carefully.

D. She drive careful and slow.

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 10:

What __________ the girls doing?

A. Do

B. Are

C. Is

D. Can

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 11:

Where _____ you live?

A. Does

B. Have

C. Is

D. Do

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 12:

I have two children. _____ have brown hair.

A. It

B. He

C. She

D. They

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 13:

I _____________ for you for an hour!

A. Waiting

B. Had waited

C. Have been waiting

D. Have waited

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 14:

Where ____ you go tomorrow?

A. Will

B. Have

C. Do

D. Are

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 15:

He needs the money

A. So do I.

B. So need I.

C.Neither is he.

D. Neither does she.

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 16:

John and Mary are doctors, ____________ take care of their patients.

A. Both of them

B. One of them

C. Two of them

D. He

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 17:

 ____________ are chairs.

A. This

B. That

C. These

D. Them

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 18:

___________ does a kilo of cheese cost?

A. How

B. How many

C. How can

D. How much

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 19:

I start work at 9 _______.

A. Clock

B. O'clock

C. Time

D. Half

 

 

Chọn đáp án:    A     B     C     D
Câu 20:

Can your father play basketball?

A. Yes, he is.

B. Yes, he does.

C. Yes, he cans.

D. Yes, he can.

 

 

Chọn đáp án:    A     B     C     D

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi tốt nhất và học thử 2 buổi miễn phí