BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HOA SEN, GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HOA SEN MỚI NHẤT VỪA CẬP NHẬT

-
Ống mạ kẽm mạ rét Hoa SenKg/Cây
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx1.60mmx6m 4.64
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m 5.43
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m 5.93
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m 6.43
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m 6.92
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m 7.16
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m 7.39
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m 7.85
Thép ống mạ kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m 8.52
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m 5.93
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m 6.96
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m 7.63
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m 8.29
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m 8.93
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m 9.25
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m 9.57
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m 10.19
Thép ống mạ kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m 11.10
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m 7.55
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m 8.88
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m 9.76
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m 10.62
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m 11.47
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m 11.89
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m 12.30
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m 13.13
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m 14.35
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m 15.14
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m 15.93
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m 17.46
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m 18.21
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m 18.94
Thép ống mạ kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m 19.31
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m 9.61
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m 11.33
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m 12.46
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m 13.58
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m 14.69
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m 15.23
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m 15.78
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m 16.86
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m 18.47
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m 19.52
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m 20.56
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m 22.61
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m 23.61
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m 24.61
Thép ống mạ kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m 25.10
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m 11.01
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m 12.99
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m 14.29
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m 15.59
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m 16.87
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m 17.50
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m 18.14
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m 19.39
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m 21.26
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m 22.49
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m 23.70
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m 26.10
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m 27.28
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m 28.45
Thép ống mạ kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m 29.03
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m 13.80
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m 16.31
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m 17.96
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m 19.60
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m 21.23
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m 22.04
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m 22.85
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m 24.46
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m 26.85
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m 28.42
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m 29.99
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx3.96mmx6.0m 32.78
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m 33.08
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m 34.61
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m 36.13
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m 36.89
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m 37.64
Thép ống mạ kẽm: 59.9mmx4.78mmx6.0m 38.98
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m 20.72
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.10mmx6.0m 22.84
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m 24.94
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.50mmx6.0m 27.04
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.60mmx6.0m 28.08
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.70mmx6.0m 29.12
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx2.90mmx6.0m 31.19
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx3.20mmx6.0m 34.28
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx3.40mmx6.0m 36.32
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx3.60mmx6.0m 38.35
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx3.96mmx6.0m 41.98
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.00mmx6.0m 42.38
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.20mmx6.0m 44.37
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.40mmx6.0m 46.35
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.50mmx6.0m 47.34
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.60mmx6.0m 48.32
Thép ống mạ kẽm: 75.6mmx4.78mmx6.0m 50.09
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m 26.78
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.30mmx6.0m 29.27
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.50mmx6.0m 31.74
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.60mmx6.0m 32.97
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.70mmx6.0m 34.20
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx2.90mmx6.0m 36.64
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m 40.29
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx3.40mmx6.0m 42.71
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx3.60mmx6.0m 45.12
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx3.96mmx6.0m 49.42
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.00mmx6.0m 49.89
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.20mmx6.0m 52.26
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.40mmx6.0m 54.62
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.50mmx6.0m 55.80
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.60mmx6.0m 56.97
Thép ống mạ kẽm: 88.3mmx4.78mmx6.0m 59.07
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx2.50mmx6.0m 41.06
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx2.60mmx6.0m 42.66
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx2.70mmx6.0m 44.26
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m 47.46
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m 52.22
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx3.40mmx6.0m 55.39
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx3.60mmx6.0m 58.54
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx3.96mmx6.0m 64.18
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx4.00mmx6.0m 64.81
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx4.20mmx6.0m 67.92
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx4.40mmx6.0m 71.03
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx4.50mmx6.0m 72.57
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx4.60mmx6.0m 74.12
Thép ống mạ kẽm: 113.5mmx5.16mmx6.0m 82.71
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx2.60mmx6.0m 53.36
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx2.70mmx6.0m 55.37
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx2.90mmx6.0m 59.39
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx3.20mmx6.0m 65.39
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx3.40mmx6.0m 69.37
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx3.60mmx6.0m 73.35
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx3.96mmx6.0m 80.47
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.00mmx6.0m 81.26
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.20mmx6.0m 85.20
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.40mmx6.0m 89.13
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.50mmx6.0m 91.08
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.60mmx6.0m 93.04
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx4.78mmx6.0m 96.55
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx5.16mmx6.0m 103.94
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx5.56mmx6.0m 111.67
Thép ống mạ kẽm: 141.3mmx6.35mmx6.0m 126.79
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx2.60mmx6.0m 63.74
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx2.70mmx6.0m 66.16
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx2.90mmx6.0m 70.97
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx3.20mmx6.0m 78.17
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx3.40mmx6.0m 82.96
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx3.60mmx6.0m 87.73
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx3.96mmx6.0m 96.29
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.00mmx6.0m 97.24
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.20mmx6.0m 101.98
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.40mmx6.0m 106.70
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.50mmx6.0m 109.06
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.60mmx6.0m 111.42
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx4.78mmx6.0m 115.65
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx5.16mmx6.0m 124.55
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx5.56mmx6.0m 133.88
Thép ống mạ kẽm: 168.3mmx6.35mmx6.0m 152.16
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx2.60mmx6.0m 83.29
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx2.70mmx6.0m 86.45
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx2.90mmx6.0m 92.77
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx3.20mmx6.0m 102.22
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx3.40mmx6.0m 108.51
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx3.60mmx6.0m 114.79
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx3.96mmx6.0m 126.06
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.00mmx6.0m 127.30
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.20mmx6.0m 133.55
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.40mmx6.0m 139.77
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.50mmx6.0m 142.88
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.60mmx6.0m 145.99
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx4.78mmx6.0m 151.58
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx5.16mmx6.0m 163.34
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx5.56mmx6.0m 175.67
Thép ống mạ kẽm: 219.1mmx6.35mmx6.0m 199.89

Phân phối ống thép mạ kẽm unique tại Tphcm

Thép Chang
Kim hỗ trợ các loại ống thép mạ kẽm Hoa Sen với đủ uy giải pháp kích thước cân xứng mọi yêu cầu sử dụng của khách hàng hàng. Liên hệ ngay Changkim nhằm được support và báo giá chi tiết về những loại ống thép mà người sử dụng quan trung tâm nhé!

Ống kẽm mạ Hoa Sen hiện giờ là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng biết mang đến trên thị trường trong nước và quốc tế. Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nghành nghề như: nhà tại dân dụng, bên thép chi phí chế, kết cấu xây dựng, giàn giáo chịu lực, cung ứng công nghiệp, …Sản phẩm ống thép Hoa Sen được thừa nhận tiêu chuẩn chỉnh JIS G 3444: 2010, JIS G 3466: 2006 (Nhật Bản), ASTM A500/A 500M – 10a (Mỹ) với AS 1163:2009 (Úc/New Zealand). Đây là sự việc lựa chọn số 1 của tín đồ tiêu dùng.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Độ bền ống kẽm gấp 6 lần ống thép đen thông thường.

Bạn đang xem: Ống thép mạ kẽm hoa sen

- mặt phẳng ống sáng sủa bóng, không cần sơn tủ bảo vệ, tương xứng mỹ quan không gian thi công, thân thiện với môi trường.

- Ống thép Hoa Sen với rất nhiều chủng loại rất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng hàng.

Xem thêm: Bảng Giá Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức, Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức

CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI:

- Ống thép được cấp dưỡng bởi công nghệ tiên tiến của nước ngoài. 

- vật liệu thép mạ kẽm được mạ bên trên dây chuyền technology NOF tiên tiến.


*


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày (mm)

0.57÷4.00

Lượng mạ

Z80÷Z350 (g/m2)

Quy cách

- Ống kẽm hình vuông: 10mm x 10mm ÷ 100mm x 100mm

- Ống kẽm hình chữ nhật: 13mm x 26mm ÷ 60mm x 120mm

- Ống kẽm tròn: Ø21mm ÷ Ø114mm

Sản phẩm ống thép Hoa Sen được công nhận tiêu chuẩn JIS G 3444: 2010, JIS G 3466: 2006 (Tiêu chuẩn Nhật Bản), ASTM A500/A 500M – 10a (Tiêu chuẩn Mỹ) và AS 1163:2009 (tiêu chuẩn chỉnh Úc/New Zealand).

VẬN HÀNH LẮP RÁP

- thành phầm ống thép Hoa Sen đa dạng và phong phú về chủng loại nên rất thuận lợi trong việc thi công và đính thêm đặt.


*
*
*
*
*
*
 

 


khách hàng đang đánh giá


( không có reviews )

nhận xét của công ty về sản phẩm này

vui vẻ đăng nhập để nhận xét

nhận xét nổi bật


Sản Phẩm Đã Xem


Đăng nhập thành công
Đăng cam kết với Facebook Đăng ký kết với Google

Hoặc


Đăng ký kết với e-mail
Đăng ký với Facebook Đăng cam kết với Google

Hoặc


Đăng Nhập
Ghi ghi nhớ
Quên mật khẩu đăng nhập ?
bạn đã sở hữu tài khoản? Đăng Nhập
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng cam kết
Đăng ký thành công xuất sắc
Đăng cam kết với Facebook Hoặc Google

Hoặc


Đăng ký kết
bạn đã sở hữu tài khoản? Đăng Nhập
Mật khẩu new đã được gởi tới email
nhờ cất hộ
This is a message for you:
OK

Vui lòng chọn khoanh vùng bạn nên mua hàng


miền bắc Miền Trung miền nam bộ
trình làng
thành phầm
quan hệ tình dục Cổ Đông
truyền thông
Đặt mặt hàng trực tuyến
Tổng đài tư vấn1800 1515
Kết nối cùng với Hoa Sen Group
Tập đoàn Hoa Sen
183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM
(028) 39990 111
Các trang liên kết
Hoa Sen Jobs Hoa Sen E-invoice
© 2021. Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen
ban ngành cấp: chống đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư chi tiêu tỉnh Bình Dương
Địa chỉ đk kinh doanh: Số 09, Đại lộ thống nhất, khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
*

gọi lại cho chúng tôi


Họ và tên
Số điện thoại
lời nhắn

tư vấn


Chiều dài nhà bạn m
Chiều rộng nhà bạn m
Độ nghiêng buộc phải lợp(Tối đa: >= 15) độ
giữ hộ
sung sướng nhập vừa đủ thông tin trước khi gửi!

Chiều nhiều năm m

Số tấm tấm

số lượng ước tính m


Dùng thông tin này

(Thông tin chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo)


Mái trước


Chiều nhiều năm mái trước m
Độ nghiêng mái trước độ

Mái sau


Chiều nhiều năm mái sau m
Độ nghiêng mái sau độ
Chiều rộng lớn m
gởi
sung sướng nhập không thiếu thốn thông tin trước lúc gửi!
số lượng ước tính

Mái trước