Giáo Dục

Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Axit, bazơ, muối – trang 11 sách giáo khoa hóa học 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ, muối nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 2: Axit, bazơ, muối

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Axit

 • Định nghĩa: Theo thuyết A-rê-ni-ut thì,  axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+
 • Phân loại: axit một nấc , axit nhiều nấc.

Bazơ

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

 •  Theo thuyết A-rê-ni-ut thì bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

Hidroxit lưỡng tính

 • Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Muối

 • Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.-
 • Phân loại: muối trung hòa, muối axit.
 • Sự điện li cùa muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)… là các chất điện li yếu).

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Phát biểu các định nghĩa axit…

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Hướng dẫn giải

 • Định nghĩa: Theo thuyết A-rê-ni-ut thì,  axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl

 • Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH

Ví dụ : KOH → K+ + OH

 • Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

 • Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4….

 • Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

 • Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Giải câu  2. Viết phương trình điện li của các…

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.      b) Bazơ mạnh : LiOH.       c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Hướng dẫn giải

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3  là chất điện li yếu , axit 2 nấc: 

Phương trình điện li:

Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

b) Bazơ mạnh : LiOH là chất điện li mạnh

Phương trình điện li:

Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS là các chất điện li mạnh

Phương trình điện li:

Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2. là chất phân li được  ra H+ và  OH

Phương trình điện li:

Giải hóa 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

Giải câu 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut,…

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Giải thích: Theo thuyết A-rê-ni-ut, một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Ví dụ: H2SO4 → HSO4 + H+

 

Giải câu 4. Đối với dung dịch axit yếu…

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+]  =  0,10M     B. [H+] <  [CH3COO] C. [H+] > [CH3COO]D. [H+] < 0.10M.

Hướng dẫn giải

Chọn D

Giải thích: PTĐL: CH3COOH   H+ + CH3COO

 

CH3COOH là chất điện li yếu nên độ điện li α < 1 vì vậy [H+] < 0.10M và [H+]  =  [CH3COO

=> [H+]  < 0,10M.

Giải câu 5. Đối với dung dịch axit mạnh…

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+]  =  0,10M    B. [H+] < [NO3]       C. [H+] > [NO3]D. [H+] < 0,10M.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Giải thích: PTĐL: HNO3 → H+ + NO3

 

HNO3 là chất điện li mạnh nên [H+] = [NO3] = 0,10 M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button