Giáo Dục

Giải hóa 11 bài 1: Sự điện li

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 1: Sự điện li – trang 7 sách giáo khoa hóa học 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 11 bài 1: Sự điện li nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 1: Sự điện li

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Khái niệm về sự điện li

 • Khái niệm ion : 
  • Ion âm hay còn gọi là anion , mang điện tích âm (-)
  • Ion dương (cation) mang điện tích (+).
 • Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất điện li (axit, bazo và muối).

Chất điện li mạnh

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 1: Sự điện li

 • Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.
 • Chất điện li mạnh bao gồm: các axit mạnh ,các bazo mạnh và hầu hết các muối.
 • PT điện li: dùng dấu mũi tên 1 chiều.

Chất điện li yếu

 • Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
 • Chất điện li yếu gồm: các axit yếu, các bazơ yếu…
 • PT điện li: dùng dấu mũi tên 2 chiều
 • Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Cân bằng điện li là cân bằng động.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1.Các dung dịch axit như HCl…

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân: Các chất dẫn điện được do phân li ra được ion.

Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dung dịch có sự hiện diện của các ion. Các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì trong dung dịch không có sự hiện diện của các ion.

Giải câu 2. Sự điện li, chất điện li là…

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Hướng dẫn giải

Khái niệm sự điện li, chất điện li:

 • Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.
 • Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li

Các loại chất điện li: Axit, bazơ, muối là những chất điện li.

Chất điện li mạnh, điện li yếu: 

 • Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Ví dụ: NH4Cl  → NH4+ + Cl

 • Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ 

Giải câu 3. Viết phương trình điện li…

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2    0,10M; HNO3     0,020M ; KOH   0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Hướng dẫn giải

a) Các chất điện li mạnh phân li nên phân li hoàn toàn: 

PTĐL:       Ba(NO3)    →     Ba2+    +      2NO3(nồng độ)  0,01M               0,10M            0,20M

PTĐL:        HNO3           →   H+          +      NO3(nồng độ)  0,020M               0,020M            0,020M

PTĐL:          KOH             →    K+         +         OH-(nồng độ)  0,010M               0,010M           0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn:

Giải hóa 11 bài 1: Sự điện li

Giải hóa 11 bài 1: Sự điện li

Giải câu 4. Chọn câu trả lời đúng trong các…

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. Sự chuyển dịch của các electron.B. Sự chuyển dịch của các cation.C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Giải thích: Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Giải câu 5. Chất nào sau đây không dẫn…

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.B. CaClnóng chảy.C. NaOH nóng chảy.D. HBr hòa tan trong nước.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Giải thích: KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Các ion K+ và Cl– chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

CaClnóng chảy, NaOH nóng chảy, HBr hòa tan trong nước đều tồn tại dưới dạng các ion vì vậy đều dẫn điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button