Giáo Dục

Giải hóa 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – trang 47 sách giáo khoa hóa học 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Sự biến đổi tính chất trong một chu kì

 • Trong một chu kì, Z tăng => tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần.
 • Trong một chu kì, Z tăng => giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói chung tăng dần (Khái niệm: Độ âm điện của một nguyên tủ đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học)
 • Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ I → VII, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ IV đến I.
 • Trong một chu kì: Z tằng => tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

 • Trong một nhóm A, Z tằng => tính kim loại của các nguyên tố mạnh dân, đồng thời tính phi kim yếu dần
 • Trong một nhóm A, Z tăng => giá trị độ âm điện của các nguyên tố nói chung giảm dần.
 • Trong một nhóm A, Z tằng =>tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thới tính axit của chúng giảm dần.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Trong một chu kì…

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim.

D. B và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Giải thích: Do trong một chu kì, Z tăng => bán kính nguyên tử các nguyên tố giảm, tính phi kim tằng.

Giải câu 2. Trong một nhóm A…

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

D. A và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Giải thích: Trong một nhóm A, Z tăng => bán kính nguyên tử các nguyên tố giảm, tính kim loại giảm.

Giải câu 3.(Trang 47 SGK)

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.  

b) Nguyên tử khối.      

c) Số electron lớp ngoài cùng.        

d) Số lớp electron.

e) Số electron trong nguyên tử.

Hướng dẫn giải

Biến đổi tuần hoàn là lặp đi lặp lại theo quy luật.

=>  Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn là hóa trị cao nhất với oxisố electron lớp ngoài cùng.

 • Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ I → VII, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ IV đến I.
 • Số e lớp ngoài cùng được lặp đi lặp lại theo chu kì.

Giải câu 4. Các nguyên tố halogen được…

Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. I, Br, Cl, F.                              

C. I, Br, F, Cl.

B. F, Cl, Br, I.                              

D. Br, I, Cl, F.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giải thích: Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần.

I, Br, Cl, F cùng thuộc nhóm VIIA được sắp xếp theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nên bán kính nguyên tử giảm dần.

Giải câu 5. Các nguyên tố của chu kì…

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giải thích: Trong một chu kì, Z tằn => giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói chung tăng dần.

Mặt khác ta có: F, O, N, C, B, Be, Li được sắp xếp theo chiều giảm dần điện tích hạt nhân nên giá trị độ âm điện giảm dần.

Giải câu 6. Oxit cao nhất của 1 …

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

A. Magie.            

B. Nitơ.              

C. Cacbon.            

D. Photpho.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Cacbon thuộc nhóm IVA vì vậy oxit cao nhất của cacbon ứng với công thức RO2

Giải câu 7.Theo quy luật biến đổi tính…

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. kim loại mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Trong một chu kì, Z tằng => tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, phi kim mạnh dần.

Trong một nhóm A, Z tằng => tính kim loại của các nguyên tố mạnh dân, yếu dần

=>Vì vậy phi kim mạnh nhất là flo.

Giải câu 8. Viết cấu hình electron của…

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne: 1s22s22p6) trong bảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường 2 electron để đạt được 8e ở lớp ngoài cùng. Vì vậy Mg có tính kim loại.

Giải câu 9.Viết cấu hình electron của nguyên…

Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

Hướng dẫn giải

CH e của S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4.

Khí hiếm gần nhất có cấu hình Ar: 1s22s22p63s23p6  =>trong bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng. Vì vậy S có tính phi kim.

Giải câu 10. Độ âm điện của một nguyên tử…

Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

Hướng dẫn giải

 • Độ âm điện của một nguyên tủ đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
 • Trong một nhóm A, Z tằng => giá trị độ âm điện của các nguyên tố nói chung giảm dần

Giải câu 11. Nguyên tử nào trong bảng tuần…

Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì

 • Trong một chu kì, Z tằng độ âm điện tằn dần. Vì vậy nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất.
 • Trong một nhóm VIIA , Z tăng độ âm điện giảm dần mà trong nhóm VIIA flo có điện tích hạt nhân bé nhất.

Giải câu 12.Cho hai dãy chất sau…

Cho hai dãy chất sau:

Li2O      BeO      B2O3     CO2       N2O5

CH4        NH3          H2O          HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.

Hướng dẫn giải

 • Hóa trị cao nhất với oxi tương ứng với     Li2O      BeO      B2O3     CO2       N2O5 : I, II, III, IV, V
 • Hóa trị với hiđro tương với      CH4        NH3          H2O          HF : IV, III, II, I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button