Giáo Dục

Giải hóa 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học – trang 41 sách giáo khoa hóa học 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron:

  • Trong cùng một nhóm A, cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì.
  • Là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  • Trong cùng một nhóm A các nguyên tố cùng số electron lớp ngoài cùng => chúng có tính chất hóa học giống nhau.
  • Số thứ tự của nhóm cho biết số electron lớp ngoài cùng đồng thời cũng là số electron hóa trị trong nguyên tử các nguyên tố đó.
  • Nguyên tố 2 nhóm IA, IIA thuộc nhóm nguyên tố s, 6 nhóm tiếp theo thuộc nguyên tố p

Một số nhóm A tiêu biểu : Nhóm VIIIA (khí hiếm) ; nhóm IA (kim loại kiềm) ; nhóm VIIA ( halogen)

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Các nguyên tố thuộc cùng một…

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có

A. số electron như nhau

B. số lớp electron như nhau

C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. cùng số electron s hay p.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì trong cùng 1 nhóm A các nguyên tố có cùng số e lớp ngoài cùng.

Giải câu 2. Sự biến thiên tính chất của…

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Do sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu). Các chu kì sau có các nguyên tố nhóm B nên sự lặp lại tính chất không giống nhóm A.

Giải câu 3. Những nguyên tố thuộc nhóm A…

Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ?

Hướng dẫn giải

Nguyên tố 2 nhóm IA, IIA thuộc nhóm nguyên tố s, 6 nhóm tiếp theo thuộc nguyên tố p.

Sự khác nhau giữ nguyên tố s và p:

  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2.
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Giải câu 4. Những nguyên tố nào đứng đầu…

Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Hướng dẫn giải

Những nguyên tố đứng đầu chu kì là kim loại kiềm (nhóm IA và trừ hidro) . Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng và được điền vào phân lớp s.

Giải câu 5. Những nguyên tố nào đứng …

Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Hướng dẫn giải

Những nguyên tố đứng cuối chu kì là khí hiếm (nhóm VIIIA). Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm đặc điểm chung là có 8 electron ở lớp ngoài cùng (riêng He có 2e)

Giải câu 6. Một nguyên tố ở chu kì 3…

Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mầy ?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.

Hướng dẫn giải

a) Số nhóm là số e lớp ngoài cùng => Nguyên tố nằm ở nhóm VIA nên nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Số chu kì là số lớp e => Nguyên tố thuộc chu kì 3 nên cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Giải câu 7. Một số nguyên tố có cấu…

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;                                  

1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;                          

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Hướng dẫn giải

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p4                     =>Số electron hóa trị là 6, thuộc chu kì 2 và nhóm VIA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p3                     =>Số electron hòa trị là 5, thuộc chu kì 2 và nhóm VA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1        =>Số electron hòa trị là 3, thuộc chu kì 3 và nhóm VA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5         =>Số electron hòa trị là 7, thuộc chu kì 3 nhóm VIIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button