Giáo Dục

Giải GDCD 8 bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân – trang 50 GDCD lớp 8. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 8 bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Quyền khiếu nại: là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ.

2. Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật.

Bạn đang xem: Giải GDCD 8 bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

3. So sánh khiếu nại và tố cáo

Giống nhau:

 • Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
 • Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
 • Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Khác nhau:

 • Khiếu nại là người trực tiếp bị hại
 • Tố cáo là mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.

4. Trách nhiệm công dân:

 • Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại quyền tố cáo cần trung thực và khách quan, thận trọng.

5. Trách nhiệm nhà nước:

 • Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại cho người khác.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu….

T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn ?

Trả lời:

Trong trường hợp này, để giúp đỡ bạn T, em sẽ:

Đâu tiền, em khuyên nhủ T không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Sau đó, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của T và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.

Câu 2: Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định….

Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân quận không ? Vì sao ?

Trả lời:

Căn cứ vào những quy định khiếu nại và tố cáo của công dân, ông Ân không có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch UBND quận.

Vì ông Ân chỉ là người hàng xóm, không có quyền lợi liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chỉ tịch UBND quận.

Ở đây người có quyền khiếu nại chỉ có chị Bình.

Câu 3: Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau :

a. Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Trả lời:

Cả hai phát biểu trên đều chưa đúng ý và đủ ý.

Ở câu a còn thiếu ý, phát biểu đúng phải là:

Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi công dân.

Ở câu b, viết chưa đúng ý, phải bỏ đi chữ “không phải, mà chỉ để”, viết lại đúng là:

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Câu 4: Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại,….

Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo)

Trả lời:

Giống nhau:

 • Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
 • Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
 • Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Khác nhau:

 • Đối tượng:
  • Đối tượng của khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính.
  • Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Cơ sở:
  • Cơ sở của khiếu nại là quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.
  • Cơ sở của tô cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Mục đích:
  • Mục đích của khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.
  • Mục đích của tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button