Giáo Dục

Giải địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp…

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp… – trang 103 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp… nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò

Bạn đang xem: Giải địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp…

 • Cung cấp lương thực –thực phẩm
 • Cung cấp nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp
 • Nguồn hàng nông sản xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ
 • Giải quyết việc làm

2. Đặc điểm

a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.

c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian nhàn rỗi.

d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.

e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển  và phân bố nông nghiệp.

 • Nhân tố tự nhiên: đất, khí hậu, nước và sinh vật
 • Nhân tố kinh tế – xã hội: dân cư lao động, sở hữu ruộng đất, tiến bộ khoa học kĩ thuật và thị trường tiêu thụ.

III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Trang trại

 • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
 • Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa
 • Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ
 • Có thuê lao động 

2. Thể tổng hợp nông nghiệp

 • Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
 • Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp.

3. Vùng nông nghiệp

 • Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 • Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất….

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Trả lời:

Đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì

 • Phải giải quyết nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân đông, tăng nhanh.
 • Phát huy thế mạnh của các nước
 • Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp thực phẩm (là những ngành trọng điểm của các nước đang phát triển)
 • Xuất khẩu, thu ngoại tệ, tích lũy vốn,…

Câu 2: Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở….

Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Trả lời:

Các trang trại thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, trang trại cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ…

Thể tổng hợp nông nghiệp ngoại thành, xung quang thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

Vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng, vùng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế….

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Trả lời:

Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội là:

 • Cung cấp lương thực –thực phẩm
 • Cung cấp nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp
 • Nguồn hàng nông sản xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ
 • Giải quyết việc làm

Câu 2: Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em,….

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Trả lời:

Ngành sản xuất nông nghiệp gồm có 5 đặc điểm:

 • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.
 • Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.
 • Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian nhàn rỗi.
 • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.
 • Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Trong những đặc điểm nêu trên, em thấy đặc điểm thứ nhất là quan trọng nhất. Đó là:

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

Vì: Không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai. Quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm cạnh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

Câu 3: Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức….

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Trả lời:

Phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.

Thứ nhất là trang trại

 • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
 • Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa
 • Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ
 • Có thuê lao động

Thứ hai là thể tổng hợp nông nghiệp

 • Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
 • Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp.

Thứ ba là vùng nông nghiệp

 • Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 • Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button