Giáo Dục

Đáp án tuần 13 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Để triển khai hiệu quả và thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra sôi nổi. Giaitoan8.com xin chia sẻ Đáp Án tuần 13 Cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra với sự ủng hộ đông đảo với gần 500.000 người tham gia thi. Dưới đây là Đáp Án tuần 13 Cuộc thi mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án tuần 13 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Câu 1: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”. Đây là một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận được Đảng ta xác định tại văn kiện nào?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986)

B. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (6-1991)

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (01/2016)

Chọn B. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (6-1991)

Câu 2: “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nhận định trên được nêu trong văn kiện nào?

A. Đề cương Văn hóa Việt Nam

B. Nghị quyết HNTW 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)

D. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chọn C. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)

Câu 3: Ai là tác giả câu nói: “Để nâng cao trình độ lý luận đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, mỗi cán bộ lãnh đạo dù công tác ở lĩnh vực nào cũng cần ra sức học tập lý luận, xem đó là nhiệm vụ vừa bức thiết vừa thường xuyên của mình”?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Nguyễn Văn Linh

Chọn A. Hồ Chí Minh

Câu 4: “Anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân”. Câu nói trên là của ai, tại đâu?

A. Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

B. Nguyễn Xuân Phúc, tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

C. Trương Tấn Sang, tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ IX

D. Nguyễn Thị Kim Ngân, tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Kỷ hợi 2019

Chọn A. Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

Câu 5: Chỉ thị số 36-CT/TW năm 1998 của Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu nào để bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước?

A. Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường của những nơi, những vùng đã bị suy thoái

B. Bảo tồn đa dạng sinh học

C. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị và nông thôn

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội” là quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

B. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

C. Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong hai năm 1994-1995

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất

Chọn B. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 7: Bộ giáo trình quốc gia về bộ môn khoa học Mác – Lênin được xây dựng và đưa vào sử dụng đã góp phần đổi mới công tác giáo dục lý luận – chính trị. Bạn cho biết bộ giáo trình trên được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm nào?

A. Năm 1998

B. Năm 2000

C. Năm 2005

D. Năm 2010

Chọn B. Năm 2000

Câu 8: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng;… khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bạn cho biết nội dung trên được Đảng ta khẳng định trong văn kiện nào?

A. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo

B. Nghị quyết 35-NQ/TƯ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

C. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

D. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chọn C. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

Câu 9:Bạn cho biết Việt Nam đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 2000

C. Năm 2010

D. Năm 2015

Chọn B. Năm 2000

Câu 10:Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 2000

C. Năm 2002

D. Năm 2004

Chọn C. Năm 2002

Trên đây là Đáp án tuần 13 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Các thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được Giaitoan8 cập nhật liên tục!. Mời các bạn tham khảo Đáp án tuần 14 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button