Giáo Dục

Đáp án tuần 12 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Để triển khai hiệu quả và thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra sôi nổi. Giaitoan8.com xin chia sẻ Đáp Án tuần 12 Cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra với sự ủng hộ đông đảo với gần 500.000 người tham gia thi. Dưới đây là Đáp Án tuần 12 Cuộc thi mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án tuần 12 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Câu 1. “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”. Bạn hãy cho biết, câu nói trên là của ai?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn

B. Tổng Bí thư Trường Chinh

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Chọn C. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 2. Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã nêu rõ những hạn chế nào trong lĩnh vực tư tưởng?

A. Đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận…

B. Đã mắc bệnh duy ý chí, giản đơn hoá…

C. Chưa thật sự thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hoá…

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy… trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên… khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng” được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VIII

C. Đại hội lần thứ X

D. Đại hội lần thứ XII

Chọn A. Đại hội lần thứ VI

Câu 4. Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VI, VII; Thường trực Ban Bí thư khóa VII. Bạn hãy cho biết, ông là ai?

A. Tố Hữu

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Trần Trọng Tân

D. Đào Duy Tùng

Chọn D. Đào Duy Tùng

Câu 5. Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988, chủ trương nào được coi là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng?

A. Chủ trương quốc hữu hóa

B. Chủ trương “xã hội hóa”

C. Chủ trương cổ phần hóa

D. Chủ trương tư nhân hóa

Chọn B. Chủ trương “xã hội hóa”

Câu 6. Nghị quyết nào của Bộ Chính trị ban hành năm 1988 (còn gọi là Khoán 10) được nông dân đón nhận với tư tưởng thực sự phấn khởi, hồ hởi, hăng hái lao động sản xuất, tạo bước đột phá mới trong nông nghiệp?

A. Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

B. Nghị quyết số 11-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

C. Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

D. Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

Chọn A. Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

Câu 7. Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) đã ra Nghị quyết số 05-NQ/TW Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, trong đó “đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng” được xác định là nhiệm vụ số mấy?

A. Nhiệm vụ số 1

B. Nhiệm vụ số 2

C. Nhiệm vụ số 3

D. Nhiệm vụ số 4

Chọn A. Nhiệm vụ số 1

Câu 8. Ngày 26-11-1988, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 20-NQ/TW, “Về một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng”, đồng thời thành lập Ủy ban nào của Trung ương Đảng có nhiệm vụ giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng chính trị của quần chúng…?

A. Ủy ban công tác mặt trận

B. Ủy ban công tác dân vận

C. Ủy ban công tác tư tưởng

D. Ủy ban công tác nghiên cứu

Chọn C. Ủy ban công tác tư tưởng

Câu 9. Ngày 11-4-1989, Bộ Chính trị đã quyết định sáp nhập Ban Văn hoá – Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương lấy tên là Ban gì?

A. Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

B. Ban Tuyên huấn Trung ương

C. Ban Văn hoá – Văn nghệ Trung ương

D. Ban Khoa giáo Trung ương

Chọn A. Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Câu 10. Quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được Trung ương Đảng đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW khóa VII về “đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

B. Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, khóa VIII về Định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo…

C. Nghị quyết số 03-NQ/TW, Khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chọn A. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW khóa VII về “đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

Trên đây là Đáp án tuần 12 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Các thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được Giaitoan8 cập nhật liên tục!. Mời các bạn tham khảo Đáp án tuần 13 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button